ANNONS

”Varför går jag upp i vikt av styrekträning?”

/

fullsizeoutput_3aa


FRÅGA: Hej Ellen! Jag vill bara börja med att säga du är min största inspiration!! Fy vad du ändra min syn på hälsa och att man göra det man känner, och det man mår bra av, tack ❤

Men till min fråga. Jag styrketränar, precis som du, har hållt på med den typ av träning ett bra tag nu(innan sprang jag mycket) och det som förundrar mig är att jag går upp i vikt, och jag är livrädd. Jag har kämpat till mitt mål att bli ”tränad” och vara nöjd med hur jag ser ut och känner, men att jag går upp i vikt gör mig lite paralyserad så jag nästa inte vill styrketräna längre.. hjälp, vad ska jag göra?!
Du är bäst, massa kramisar till dig❤

SVAR: Hej fina du, tack snälla för de fina orden.. Jag blir verkligen så så glad. ❤

Vad roligt att du har kommit igång med styrketräningen! Men du, TA DET LUGNT, stressa inte upp dig nu. Att du har gått upp lite i vikt är absolut inga konstigheter! Under de första veckorna när man börjar träna kommer mängden blod i kroppen att öka. Och detta innebär att du kan öka lite i vikt.

När du börjar träna så kommer din kropp plötsligt behöva mer energi än vad du tidigare gjort. För att kroppen ska kunna skapa mer energi krävs det mer syre som ska pumpas runt. Och där har vi svaret, för att kroppen ska få mer syre så behövs det mer blod! När blodmängden ökar så kan man gå upp allt mellan 1-2 kilo vanligtvis.

Sen får du också ha i åtanke att vikten inte behöver spegla hur du ser ut i kroppen. Muskler väger mer än fett, då menar jag att ett kilo muskler tar upp mindre plats än motsvarande vikt i fett.  Därför kan ditt utseende variera även om vikten på vågen förblir densamma. Det betyder att du skulle faktiskt kunna tappa fett och bygga muskler men fortfarande väga samma vikt eller till och med mer. Hade jag vägt den vikten som jag gör idag fast utan muskler så hade jag burit på en ohälsosam övervikt av fett kan jag lova.

Så jag skulle faktiskt rekommendera dig att försöka att tänka bort vågen och istället mäta med måttband. Mät runt midjan, höfterna, armarna, låren etc och skriv ner dina mått och sedan kan du mäta dig igen (på exakt samma ställen) om några veckor igen så ska du se att du garanterat kommer att se en skillnad även om vågen kanske inte visar den siffran som du tänkt. Att jaga siffror på vågen är helt meningslöst enligt mig om du tränar för att bygga muskler och tappa fett.

Stort lycka till nu tjejen och kom ihåg att aldrig definiera dig med siffrorna på vågen. En siffra kommer aldrig att bli något mer än en siffra, det viktiga är att du känner dig fin och bekväm i din kropp och om det är på en lägre eller högre siffra på vågen har ingen betydelse. Kram


QUESTION: Hey Ellen! I just want to start by saying that you are my greatest inspiration!! You really change my approach to health and to do what you feel like, and it makes you feel good, thank you ❤
But to my question. I do weight training, just as you do. I have been training like that for  a while now (before I ran a lot) and what amazes me is that I gain weight, and I’m terrified. I have fought for my goal to become ”trained” and be happy with how I look and feel, but I gain weight and it makes me a little paralyzed, so I do not want to lift weights anymore .. Help, what should I do?!
You’re the best, lots of love to you❤

Answer: Hey girl! Thank you so much for the nice words, I really appreciate it and it makes me very happy to read. ❤ 

How much fun that you started weight training!!

But take it easy, no need to stress out about this. Its not weird at all that you gained a little weight when you just started to train. During the first few weeks when you start to work out the amount of blood in the body will increase. And this means that you can gain a little weight.

When you start to exercise, your body suddenly will have to produce more energy than it had to do before. For the body to create more energy it takes more oxygen to be pumped around. And there we have the answer, for the body to get more oxygen you need more blood! When the blood volume increases you can gain anywhere between 1-2 kilos usually.

Then you also need to have in mind that the weight does not have to reflect how your body looks. Muscle weighs more than fat, I mean that a kilogram of muscle takes up less space than the equivalent weight of fat. Therefore, your appearance vary even if the weight on the scale remains the same. It means you could actually lose fat and build muscle but still weigh the same weight or even gain and weight more. If I would have weighed the weight as I do today, but without the muscles that I have now I had been carrying an unhealthy preponderance of fat, I can promise.

So I would actually recommend you to try to not use a scale and instead measure with a tape. Measure around the waist, hips, arms, thighs, etc., and write down your measurements and then you can measure again (in exactly the same places) in a few weeks again and you will see that you are guaranteed to see a difference even though the scale may not show that number as you thought. Chasing numbers on the scale is completely useless in my opinion if you are training to build muscle and lose fat.

Good luck girl and remember to never define yourself with the numbers on the scale. A number on the scale will never be anything more than a number, it is important that you feel nice and comfortable in your own body and if that  is at a lower or higher number on the scale does not matter.
Lots of love ❤ 

4
0

Genom att klicka på "Skicka" bekräftar jag att jag har tagit del av Bonnier News personuppgiftspolicy.

© Bonnier Magazines & Brands AB, 105 44 StockholmTelefon: 08-736 53 00